Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Feidias s.r.o.
Feidias s.r.o. , IČ: 09665951, se sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 340028/MSPH
pro on-line katalog a prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese vinofeidias.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Feidias s.r.o. (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese vinofeidias.cz prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese vinofeidias.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Není-li u jednotlivých ustanovení uvedeno jinak, obchodní podmínky se vztahují jak na kupujícího, který je fyzickou osobou, a který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím (dále jen „spotřebitel“), jakož i na kupujícího, který jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „podnikatel“).

1.3. V rámci objednávky kupujícího a její akceptace prodávajícím lze sjednat ustanovení odchylná od obchodních podmínek. Odchylná ujednání v objednávce přijatá prodávajícím či jinak sjednaná odchýlení se od obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Kupní smlouva je tvořena objednávkou kupujícího akceptovanou prodávajícím dle článku 3.2. těchto obchodních podmínek a těmito obchodními podmínkami. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je vyhotovena v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a dalších souvisejících poplatků. Náklady na balení a dodání zboží jsou uvedeny zvlášť. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Zboží je vystaveno coby výzva k podávání nabídek, objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Použití ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě dodání zboží do jiné země než je Česká republika je třeba kupujícím si sjednat individuální podmínky a cenu dopravy předem na e-mail info@vinofeidias.cz.

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
– objednávaném zboží
– způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
– informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Kupující je povinen uvádět údaje v objednávce správně a pravdivě. Za účelem opravení zjištěných chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky kupující kontaktuje prodávajícího e-mailem zaslaným na adresu info@vinofeidias.cz, kde uvede číslo objednávky a správné údaje.

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací) ze strany prodávajícího, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
– bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 4211054971/6800, vedený u společnosti Sberbank CZ, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
– v hotovosti při převzetí zboží

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Minimální objednávka činí 1000 Kč (včetně DPH).

3.3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Použití ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se vylučuje.

3.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v tištěné podobě společně s dodávkou zboží. Faktura může být poslána, po písemné vyžádání kupujícím zaslána i v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

4. PRÁVO SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
4.1. Spotřebitel bere na vědomí, že od kupní smlouvy nelze odstoupit v případech uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku, zejména nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, dále od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a není možné vrátit.

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit jednostranným prohlášením, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít Formulář Odstoupení od kupní smlouvy spotřebiteli poskytovaný prodávajícím, jenž je k dispozici na internetových stránkách prodávajícího. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zaslat na adresu Feidias s.r.o., Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1 či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

4.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to ve všech případech vrácení zboží.

4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající upozorňuje, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.5. Zboží má být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené spotřebitelem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, odpovídá spotřebitel prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

4.6. Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Dárky není možné vyměnit či za ně v případě odstoupení od kupní smlouvy požadovat finanční náhradu.

 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
5.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li domluveno osobní předání zboží a zvolena doprava “osobní předání”, je kupující povinen respektovat dohodnuté místo a čas převzetí. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, vyžaduje-li kupující při vybraném osobním předání jiné místo převzetí nebo dopravu zdarma nebo jiné způsoby dopravy, než byly domluveny nebo než kupující uhradil.

5.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

5.6. Doprava je možná pouze na území ČR, a to po Praze za 150 Kč, při objednávce nad 2000 Kč (včetně DPH) zdarma. Doprava mimo Prahu prostřednictvím PPL, dopravné  podle vzdálenosti. Na delší trasy balíme lahve do ochranného polystyrénového obalu:

Cena
Na 1 lahev…………Kč 27,00
Na 2 lahví ………..Kč 50,00
Na 3 lahve………..Kč 73,00
Na 6 lahví…………Kč 130,00

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
– má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
– se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
– je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
– zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Záruční doba je dle Občanského zákoníku, § 619 – 627, “8 dní u prodeje potravinářského zboží. Pokud je ovšem na prodávané věci, obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.” Projeví-li se vada před uplynutí výrobcem deklarovaného data doporučené spotřeby, je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady.

6.4. Za vadu zboží se nepovažuje mimo jiné určitý barevný nebo strukturovaný rozdíl vín.  Některé výrobky jsou povahou originály a mohou se částečně barevně či strukturou odlišovat od fotografie na našich internetových stránkách. Kupující bere na vědomí, že vlastnosti (včetně barevných vlastností), zejména přírodních materiálů, se mohou v průběhu času měnit. Podrobnější informace naleznete v podrobném popisu zboží u jednotlivých produktů.

6.5. Prodejce není povinen řešit dočasnou nedostupnost zboží ve smyslu odstavců 7.6. a 7.7. dodáním zboží obdobného nebo více kusy menšího balení, může dle ustanovení článku 3.2. těchto obchodních podmínek objednávku neakceptovat a kupní smlouvu neuzavřít.

6.7. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Feidias s.r.o., Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1. Pro účely rozhodnutí o reklamaci je nutné, aby bylo reklamované zboží prodávajícímu předáno k posouzení. Prodávající doporučuje reklamace zasílat na adresu Feidias s.r.o., Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1.

 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

7.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

7.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

7.6. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@vinofeidias.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese www.ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

7.8. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a prováděcími předpisy.

8.2. Informace o zpracování osobních údajů Kupujícího jsou obsaženy v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů zákazníků. V případě osobního vyzvednutí zásilky v případě návštěvy na provozovně, jsou osobní údaje zpracovávány rovněž kamerovými systémy v souladu s informací o zpracování osobních údajů kamerovými systémy.

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Feidias s.r.o., Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, adresa elektronické pošty info@vinofeidias.cz, telefon +420 603 548 457 / 603 548 455.

9.5. Tyto obchodní podmínky mohou být kdykoli prodávajícím změněny.

9.6. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 1. 2022.

V Praze dne 1. 1. 2022, Feidias s.r.o.